Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

Wijzig cookieinstellingen

Privacy Statement Zuxx

Zuxx is gevestigd aan de Venediën 25 in Purmerend, met verschillende bedrijfsonderdelen:

  • Zuxx Verloskunde
  • Zuxx Kraamzorg
  • Zuxx Echoscopie
  • Zuxx Nanny
  • Zuxx Baby Spa
  • Zuxx Baby Store

Ieder individueel organisatieonderdeel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier op onze website of de vragenlijst die je invult bij aanmelding voor het betreffende bedrijfsonderdeel. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze cliënten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zuxx is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens en de persoonsgegevens van jullie kind. Dit houdt in dat alleen Zuxx bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Zuxx is er verantwoordelijk voor dat jou persoonsgegevens en de persoonsgegevens van jullie kind op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens Zuxx gebruikt en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zuxx verwerkt je persoonsgegevens voor de dienst waarvoor ze van toepassing is. Doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer (vast, mobiel)
• E-mailadres
• Indien noodzakelijk voor de zorg- of dienstverlening BSN nummer
• Indien noodzakelijk voor de zorg- of dienstverlening Polisnummer zorgverzekering
• Indien noodzakelijk voor de zorg- of dienstverlening Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
• Indien noodzakelijk voor de zorg- of dienstverlening worden medische gegevens verwerkt die gerelateerd zijn aan je zwangerschap, bevalling of kraamtijd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Je persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan je kunnen verlenen. Je gegevens geven wij alleen aan derden door als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan je. Je gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Wanneer je geen ‘behandelovereenkomst’ sluit met Zuxx, zal Zuxx uitdrukkelijke toestemming tot die verwerking vragen om verloskundige zorg te kunnen leveren. Dit doet Zuxx in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die voortvloeit uit de Europese Privacy Verordening EU 2016/679 (EPV).
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden ouders of voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Door akkoord te gaan met deze privacy verklaring geef je expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van de persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien je echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij je mogelijk niet goed van dienst zijn.
Zuxx verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Het verlenen van verloskundige zorg, het verlenen van kraamzorg
• Indien van toepassing te overleggen met andere ketenpartners in de geboortezorg
• Verzenden van afspraakbevestigingen en informatieve mail.
• Je te kunnen bellen, e-mailen en/of bezoeken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Zuxx verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Zuxx gebruikt alle cliëntsystemen beveiligd met 2-staps-authenticatie, te weten de systemen Onatal en Atermes. We verwerken daarin gegevens die wij nodig hebben voor landelijke registratiesystemen als Peridos, Praeventis, Perined, Desan, en actuele onderzoeken en het verlenen van zorg- en dienstverlening. Voor de Baby Spa verwerkt Zuxx gegevens in Salonized, met als doel het maken van afspraken voor een van de diensten van de Spa en afspraakbevestiging te kunnen sturen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zuxx neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zuxx bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende wettelijke bewaartermijn volgens de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) voor gegevens: 20 jaar.
Aanmeldingsformulieren die ingevuld worden op de website, worden na inschrijving verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zuxx kan persoonsgegevens en de persoonsgegevens van jullie kind delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met je sluiten of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting van landelijke registraties die op ons rust. Met bedrijven die jou gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Zuxx een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jou gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij jou persoonsgegevens en de persoonsgegevens van jullie kind alleen aan andere derden met jullie nadrukkelijke toestemming.

Uitwisseling van uw gegevens voor kwaliteitsdoeleinden

Om er voor te zorgen dat de kwaliteit van onze zorg bewaakt wordt en waar mogelijk nog beter wordt, delen wij je gegevens met derden.
Allereerst zetten wij de gegevens van screeningsonderzoeken waaraan je hebt deelgenomen in het landelijke datasysteem Peridos. Deze zijn na uitvoering van de screeningsecho in te zien door de Regionale Centra. Zij hebben tot taak de kwaliteit van de screening te bewaken. Als je bezwaar hebt tegen deze inzage in uw persoonsgegevens dan kun je dit melden aan je zorgverlener (verloskundige of gynaecoloog) die ervoor zal zorgen dat je persoonlijke gegevens uit Peridos worden verwijderd. Daarmee zijn de screeningsgegevens niet meer tot uw persoon te herleiden. Zie hiervoor ook de folders van de RIVM: ‘Informatie over de screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom’ en ‘Informatie over de 20 weken echo’. Daarnaast moeten wij in het kader van kwaliteit-audits geregeld beelden van echo’s toesturen aan de Regionale Centra. Als je hiertegen bezwaar hebt, zullen wij dit niet doen met de beelden van jouw screeningsonderzoek. Indien je je persoonsgegevens na afloop van de screening laat verwijderen uit Peridos door de zorgverlener (verloskundige of gynaecoloog), zijn deze ook niet meer herleidbaar naar je persoon in te zien zijn door het Regionaal Centrum-en dus zijn je echobeelden ook niet meer opvraagbaar bij het echocentrum. Indien je enkel bezwaar hebt tegen het toesturen van de screeningbeelden aan het Regionaal Centrum en niet tegen de inzage door Regionaal Centrum in je gegevens in Peridos, kun je dit aan ons melden en zullen wij deze beelden niet aan hen toesturen.
Bovendien kunnen wij de beelden van de (screenings) onderzoeken en eventueel andere gegevens uit je dossier ook voor de bespreking van casuïstiek met verloskundigen, artsen en echoscopisten PND en (academisch) ziekenhuis gebruiken. Het doel van deze bespreking is elkaars handelen en beelden te bekijken, van elkaar te leren om de kwaliteit van de onderzoeken en van de zorg te bevorderen.
Wij zorgen er zoveel mogelijk voor dat je gegevens niet direct herleidbaar zijn tot je persoon. Als je aangeeft tegen deze gegevensdeling bezwaar te hebben, gebruiken wij je gegevens niet voor deze kwaliteitstoetsing.

Geboortekaartjes

Geboortekaartjes die naar de praktijk stuurt, kunnen in de praktijk zichtbaar voor derden. Indien u dit niet wenst, vragen wij u dit kenbaar te maken bij het versturen van het kaartje.

Cookies en webstatistieken

Zuxx maakt gebruik van Google Analytics webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers van onze website de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of om het gebruikersgemak te verbeteren. De data die we zo verzamelen zijn geanonimiseerd, zodat we hiervoor geen toestemming aan de bezoeker te hoeven vragen
Zuxx gebruikt geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zuxx en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zuxx.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen één week, op jouw verzoek.
Wanneer je Zuxx vraagt om je persoonsgegevens te wissen, kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan je verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 20 jaar. Daarom zullen wij in dit geval je gegevens niet wissen, maar labelen als ‘niet actief’.
Zuxx wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zuxx neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens die je aan Zuxx verstrekt via de website, worden omgevormd tot een e-mail die in een beveiligde omgeving direct verstuurd wordt aan Zuxx. Deze gegevens worden dus niet opgeslagen, enkel beveiligd verzonden. Verder dragen wij zorg voor de beveiliging van de website met periodieke software updates, een extra beveiligingsplug-in, dubbele factor authentificatie en beschikken we over een SSL-certificaat. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@zuxx.nl.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Zuxx Verloskundigen, Zuxx Echoscopie, Zuxx Kraamzorg
0299-714202 (Purmerend)
0229-745397 (Hoorn)
Venediën 25, 1441 AK, Purmerend

Zuxx Nanny

0299-714202
Venediën 25, 1441 AK, Purmerend

Zuxx Baby Store

0299-714202
Veemarkt 19, 1621 JA Hoorn

Zuxx Baby Spa

0299-748029 (Purmerend)
0229-745397 (Hoorn)
Venediën 25 1441 AK, Purmerend
Veemarkt 19, 1621 JA Hoorn
versie 1.0 – 2024-02-01
img-cover